Միտոզ

Միտոզը էուկարիոտ բջջի կորիզի բաժանումն է` քրոմոսոմնների թվի պահմանմամբ: Ի տրաբերություն մեյոզի, միտոտիկ բաժանումը տեղի է ունենում առանց բարդությունների, քանի որ չի ներառում պրոֆազի ընթացքում հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիա:Միտոզի փուլերը.Միտոզը բջջային ցիկլի մի հատվածն է, սակայն այն բավականին բարդ է և իր մեջ ներառում է հինգ փուլեր`պրոֆազ, պրոմետաֆազ, մետաֆազ, անաֆազ, տելոֆազ:Քրոմոսոմների կրկնորինակների ստեղծումը կատարվում է ինտերֆազի ժամանակ և միտոզի փուլում քրոմոսոմները…

Քրոմոսոմները երևում են միայն բաժանվող բջիջներում. ունեն բարակ՝ 14 նմ տրամագծով թելերի ձև։ Քրոմոսոմներն ունեն բարդ կառուցվածք։ Բջջի բաժանման սկզբնական և միջին փուլերում նրանք կազմված են երկու իրար կցված թելանման կամ ձողաձև մարմնիկներից՝ քրոմատիդներից։ Վերջիններս ոլորված են գալարաձև և կախված գալարվածության աստիճանից, քրոմոսոմները փոխում են իրենց չափերը՝ երկարանում կամ կարճանում։ Քրոմատիդները իրենց հերթին կազմված են մեկ…

Գործնական աշխատանք

Օզոնային շերտը վերնոլորտում, մթնոլորտի 20–30 կմ բարձրություններում գտնվող շերտ է, որտեղ գտնվում է ամբողջ մթնոլորտային օզոնի մոտ 90%-ը: Շերտի առավելագույն խտությունը 22-25 կմ սահմաններում է: Բևեռներում օզոնային շերտի ներքին սահմանն իջնում է մինչև 7–8 կմ, իսկ հասարակածում բարձրանում է մինչև 17–18 կմ: Վերնոլորտային օզոնը ներգործում է մթնոլորտի ջերմային ռեժիմի վրա, ակտիվացնում օքսիդացման շարժընթացները մթնոլորտում, և,…

Որոշյալ և անորոշ դերանուն

Կետերի փոխարեն գրել որոշյալ դերանուններ:Թվում էր` աննշան դեպք էր, բայց խորապես հուզեց յուրաքանչյուրին:Ամբողջ գիշեր ծերունին աչք չկպցրեց:Ամեն անգամ այդ ճանապարհով անցնելիս տխրում էր քաջ հայդուկը:Մութն ընկնելուն պես այդ անառիկ ամրոցը սարսափազդու տպավորություն էր թողնում յուրաքանչյուր անցորդի վրա:Մահն ամեն ինչ հաշտեցրել էր նրա հետ, յուրաքանչյուրն աշխատում էր իր վշտակցությունը հայտնել ժառանգներին:Կետերի փոխարեն գրել անորոշ դերանուններ:Գորշավուն ստվարաթղթի…

МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА

Сергей Параджанов (Саргис Параджанянц, 1924-1990) — автор нескольких фильмов-шедевров принесших ему всемирную славу. Это — « Тени забытых предков» (1964), « Цвет граната» («Саят-Нова»)( (1969), «Легенда о Сурамской крепости»(1984) и «Ашик-Кериб»(1988). Вклад Параджанова в искусство кино, это прежде всего оригинальный поэтический киноязык, высоко оцененный современниками. В систему его эстетики входило также пластическое искусство, основанное на…

Պետքաղաքական վարչաձևեր

Ժողովրդական պետքաղաքական վարչաձևերի պատմական տարատեսակներն են անտիկ աշխարհի ժողովրդավարություններից սկսած մինչև արդի ժողովրդավարական պետքաղաքական վարչաձևերը: Արդի վարչաձևերը լինում են ազատական-ժողովրդավարական և սոցիալական-ժողովրդավարական: Ազատական-ժողովրդավարական ռեժիմները կազմավորվում են իրավական պետություններում: Հակաժողովրդական ռեժիմը բնութագրվում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների նկատմամբ պետության ամբողջական վերահսկողությամ: Այդպիսի պետությունում սահմանվում է մեկ կուսակցության դիկտատուրա, որը իրականացնում է պետական գործառույթները՝ունենալով չսահմանված լիազորություններ: Հակաժողովրդական…

Использование предлогов вследствие, в результате.

Упражнение 7. Из двух простых предложений постройте сложное,используя союзы потому что, так как, благодаря тому что, из-за того что,поэтому.1. Движение транспорта приостановлено. Произошла авария.2. Декан в командировке. Пока этот вопрос не может быть решен.3. Студент долго болел. Он просит перенести ему сессию.4. Квалифицированная медицинская помощь была оказана вовремя. Пациентбыстро встал на ноги.5. Полеты российских космонавтов…

Упражнения

У него болит живот Вчера у него болел живот У него болит спина Вчера у него болела спина У него болит горло Вчера у него болело горло У неё болят ноги вчера не болели ноги Насморк У меня сегодня очень страшный насморк Кашель Грипп Ангина Температура Вчера у неё была температура Простуда Аллергия У неё…

Диалог.Заблудившийся турист

Турист:  Молодой человек, Вы не подскажете, где находится Троицкое предместье? Прохожий: Да, подскажу! Оно находится около станции метро «Немига». Турист: А как можно туда проехать? Прохожий:  Вы сейчас на станции метро «Пушкинская», садитесь на метро и доезжаете до станции метро «Немига». Потом идете налево и увидите небольшие домики. Это и будет  Троицкое предместье! Турист: Благодарю!…

Առածներում լրացնել թվականները:Ուզողի մեկ երեսն է սև, չուզողի տասը :10 չափիր, 1 կտրիր:Գիտունին 1 ասա, անգետին հազար ու մեկ:Մի ունեցիր 10 դահեկան, ունեցիր 1 բարեկամ:10 մատիցդ որ մեկը կտրես, արյուն դուրս կգա:1 խելքը լավ է, -` 2 ն ավելի լավՀերոսը 1 անգամ է մեռնում, վախկոտը` 10 : 2. Հետևյալ թվականները գրել տառերովա. 69-վաթսունինը, 198- հարյուր իննսունութ , 357-երեք հարյուր հիսունյոթ, 2968-երկու հազար ինը հարյուր վաթսունութ, 99-իննսունինը, 3-րդ-երրորտ, 10-րդ տասներորդ:բ. I-առաջին,II-երկրորդ,3-րդ-երրորդ, IV-չորրորդ,V-հինգերորդ,VI-վեցերորդ,VII-յոթերորդ,VIII-ութերորդ,IX-իններորդ,X-տասներորդ: 3. Տրված բացարձակ…